NázovTHETA - 56
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb2
Úžitková plocha [m²]42,70
Obytná plocha [m²]27,60
Zastavaná plocha [m²]55,30
Obostavaný priestor [m³]240,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]17

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]26 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]580,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno: