NázovTHETA - 38
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb2
Úžitková plocha [m²]27,50
Obytná plocha [m²]22,80
Zastavaná plocha [m²]37,50
Obostavaný priestor [m³]195,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]30

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]15 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]530,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno: